Regulamin Slow Marketu Nad Wisłą

1. Organizatorem Slow Marketu (zwanej dalej Targami) jest Slow Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, NIP 118-19-86-843, Regon 141765510, rejestracja przez przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000324921, zwany dalej Organizatorem.
2. Uczestnictwo Wystawców w Targach polegające na wynajmie powierzchni pod stoisko jest płatne. Aktualne koszty wynajęcia modułów są podane w formularzu rejestracyjnym.
3. Na jednym stoisku może być obecna wyłącznie jedna marka.
4. Płatność za uczestnictwo w targach odbywa się najpóźniej na 2 dni po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na targi. Brak wpłaty do tego terminu może oznaczać anulowanie zgłoszenia Wystawcy.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w targach przez Wystawcę na 14 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia pobierana jest pełna opłata za wynajęcie stoiska.
6. Targi są objęte ochroną podczas ich trwania, a także w trakcie przygotowań, jednakże odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia Wystawcy leży po jego stronie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, czy niewynikające z jego winy uszkodzenia mienia należące do Wystawcy.
7. Wystawcy na swój koszt zapewniają wystrój stoisk, ich montaż, demontaż, wszelkie transporty, materiały promocyjne, stoły, krzesła, sztendery, wieszaki, personel pracujący przy stoisku, a także uprzątnięcie i zabezpieczenie stoisk oraz przywrócenie powierzchni na którym eksponowane było stoisko do stanu pierwotnego.
8. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach otwarcia Targów. W przypadku opóźnień w montażu stoiska, bądź braku personelu na stoisku, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Targów bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko.
9. Wystawca zobowiązuje się do wyposażenia personelu pracującego na stoisku w niezbędne uprawnienia umożliwiające pracę z żywnością (dot. między innymi aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej).
10. W przypadku wystąpienia zniszczeń, bądź uszkodzeń obiektu powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów ich napraw.
11. Zapewnienie kasy fiskalnej podczas targów leży po stronie wystawcy.
12. Wystawcy podczas Targów mają obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz Regulaminu obiektu.
13. Odpowiedzialność za treść jakichkolwiek materiałów, projektów, produktów eksponowanych i sprzedawanych przez Wystawców znajduje się po ich stronie.
14. Organizator w żaden sposób nie odpowiada za straty Wystawcy będące następstwem zdarzeń losowych.
15. Odwołanie Targów ze względu na złe warunki atmosferyczne może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji podjętej przez Organizatora. W takim przypadku Wystawca ponosi koszt w wysokości 20% opłaty za stoisko. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, lub terminu Targów w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Wystawcy. W przypadku zaistnienie powyższych okoliczności opłata za wynajem stoiska nie podlega zwrotowi.
17. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Targów w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Targach w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach informacji.
18. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawcy mają obowiązek udostępnić informację o Targach (wydarzeniu) na firmowych profilach na facebooku oraz dokonać na nich co najmniej dwóch wpisów na temat swojego uczestnictwa w Targach przed ich rozpoczęciem.
19. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Targów oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
20. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak jedynie w formie publikacji na stronie www.slowmarket.pl